Cà Phê Rang Xay

G3C Caramel Blend

190,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3D Dark Roast

220,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3E Espresso Blend

210,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3F Frappe Blend

215,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3H Hazelnut Blend

205,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3L Limited Edition

250,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3M Mocha Blend

195,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3PT Premium Blend

220,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3T Signature Blend

150,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3V Velvet Blend

180,000.00