G3 COFFEE SHOP (CN1)

Địa chỉ: TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

G3 COFFEE SHOP (CN2)

Địa chỉ: TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM